HOME > ARTISTS
TIPOGRAPHICA (ティポグラフィカ)

AS A LEADER :
- TIPOGRAPHICA (1992)
- TIPOGRAPHICA:
GOD SAYS I CAN'T DANCE
(1996)

AS A SIDEMEN :
- O-U (1988/94/95)

MEMBERS INDEX :
- TSUNEO IMAHORI
- AKIRA SOTOYAMA
- HIROAKI MIZUTANI
- ATSUSHI SANO
- AKIRA MINAKAMI
- NARUYOSHI KIKUCHI
- OSAMU MATSUMOTO